OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE SPIŠ

Občianske združenie Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu (ďalej len OZ Spiš) vzniklo z iniciatívy ľudí, ktorým nie je ľahostajná spoločenská, hospodárska a duchovná úroveň v regióne. Vznikalo prirodzeným vývinom, od neformálnych skupín, zväčša ľudí okolo 30 rokov, cez čiastočne organizované skupiny (Remeselná dielňa, Združenie pre všekrásne liečenie duše, Two Troubs a pod.) až po spojenie sa v OZ Spiš. Bolo to vyvrcholenie niekoľkoročného úsilia využiť pre región a jeho rozvoj schopnosti väčšieho počtu ľudí, ktorí sa rozhodli zostať tu žiť a rozvíjať sa. Práve pre týchto ľudí má slúžiť OZ Spiš, chrániť a presadzovať ich oprávnené záujmy, ako aj poskytovať im všestrannú podporu s cieľom intenzifikovať regionálny rozvoj Spiša. V neposlednom rade má OZ Spiš vyhľadávať a sprostredkovávať prístup k finančným zdrojom umožňujúcim priamo, alebo prostredníctvom účasti na projektoch podporovať rozvoj svojich členov, ako aj ľudí im podobných.

V obci Spišský Hrhov v r. 1998 vznikla remeselná dielňa - neformálne združenie nadšencov v oblasti ľudového umenia a pôvodných remesiel. Od r. 2001 je dielňa súčasťou organizačných štruktúr OZ Spiš. Fúziou týchto dvoch organizácií vznikli mimoriadne vhodné podmienky pre všeobecný rozvoj obce, okolia i regiónu ako takého.

Prioritou činnosti OZ Spiš je orientácia na mladý potenciál, teda mladých ľudí otvorených netradičným pohľadom a informáciám na región v ktorom žijú. K tejto práci má už OZ Spiš vytvorený aj lektorský tím z vlastných členov – ide o ľudí z odbornej praxe. Pri tom plne môžu využívať svoje predchádzajúce skúsenosti zo spolupráce so skautským hnutím, s prácou s mládežou vo voľnočasových aktivitách, v protidrogových projektoch a ich realizácii atď.

OZ Spiš bolo registrované MV SR 24.4.2001 a jeho vnútorný potenciál založený na svojich členoch dáva predpoklady na úspešnú realizáciu širokého spektra projektov a aktivít , ktoré vychádzajú z cieľov a zámerov Združenia. OZ "Spiš - združenie pre obnovu a rozvoj regiónu" je organizáciou združujúcou ľudí nielen obce Spišský Hrhov (1000 obyvateľov), ale aj širokého okolia. Zameriava sa najmä na kultúrne aktivity a podnecovanie tvorivého potenciálu regiónu Spiš.

V roku 2001 sa občianskemu združeniu podarilo zrealizovať tri významné projekty (týkajúce sa tradičných remesiel):

• živá expozícia ľudových remesiel na Spišskom Hrade (máj-september 2001)

• stála expozícia remesiel - dom remesiel v Spišskom Hrhove (od októbra 2001)

• Komunita mladých remeselníkov - projekt pre začínajúcich remeselníkov a mládež (od septembra 2001)

• Hrhovská historická expozícia (r. 2002)

Mimo týchto ťažiskových projektov sa podarilo v rokoch 2001 a 2002 zrealizovať slušný počet akcií a podujatí, popis ktorých je k dispozícii vo výročnej a priebežnej správe združenia zo snemu a schôdze konanej dňa 10. apríla 2002.

V letných mesiacoch 2002 sa OZ podarilo úspešne zrealizovať projekt „Živé hrhovské plastiky“ podporený z prostriedkov Grantového programu Tvoja Zem a momentálne ešte prebiehajú práce na projekte Exteriér živej expozície remesiel v Spišskom Hrhove, ktorý bol podporený z prostriedkov grantového programu „Tvoj Spiš“ – ETP Slovensko. V septembri 2002 začali aj práce na projekte Hrhovská historická expozícia čiastočne financovaná z prostriedkov ŠFMK Pro Slovakia.

V novembri 2002 boli otvorené nové priestory remeselnej dielne s pútavým interiérom a klubovňou.

V roku 2003 sme započali stavbu a zariadenie kováčskej dielne, v marci 2003 sme dokončili krajčírsku dielňu a tkáčsku dielňu.

Od mája 2003 sme partnerom v projekte Phare/Núp, zameraného na rozvoj ľudských zdrojov a znižovanie nezamestnanosti v regióne prostredníctvom ľudových remesiel.

Dlhodobé aktivity občianskeho združenia

máj - september 2000
- živá expozícia ľudových remesiel na Spišskom Hrade

január - apríl 2001

- Spiš pre mladých - mladí pre Spiš (začiatok dlhodobého programu)

máj - september 2001

- živá expozícia ľudových remesiel na Spišskom Hrade

august 2001

- spolupodieľanie sa na tvorbe Levočských umeleckých cechov a ich expozície

máj 2001 - február 2002

- Komunita mladých remeselníkov

september 2001

- rekonštrukcia priestorov pre stálu expozíciu a výučbu remesiel

august - október 2001

- začiatok tvorby mikroregiónu so samosprávami 5 obcí

december 2001-december 2002

- Živá dedovizeň

január – jún 2002

- kampaň zachráňme hrhovskú dedovizeň

apríl - jún 2002

- kurzy šindliarstva, korytárstva, košikárstva a tkáčstva v obci

máj 2002

- vydanie propagačných materiálov o remeslách , remeselníkoch a regióne

máj - jún 2002

- Živé hrhovské plastiky - vytvorenie plastík v exteriéroch obce

máj - september 2002

- živá expozícia ľudových remesiel na Spišskom Hrade a v Levoči

máj - august 2002

- živá expozícia remesiel v exteriéri obce

september – október 2002

- príprava nových, stálych priestorov pre rem. dielňu a OZ Spiš

september – december 2002

– hrhovská historická expozícia

jún - október 2002

- Spiš pre mladých - mladí pre Spiš (ťažiskové aktivity dlhodobého programu)

október – december 2002

– vytvorenie stálej expozície artefaktov z obce a okolia

marec 2003

– krajčírska dielňa

od februára 2003

– stavba kováčskej dielne

od mája 2003

– implementácia projektu Phare/NÚPKONTAKT:

Mgr. Pavol Urda
Nová 40
053 02 Spišský Hrhov
tel.: 0907 931 194
e-mail: mixo22@hotmail.com

Text: ObÚ Sp.Hrhov